Cơm tô thăn nội ủ sốt tương Nhật [Akami Zuki don]

350,000